Lịch thi, Danh sách Phòng thi, kỳ thi Tốt nghiệp 27/7/2017

Đánh giá mục này
(1 Bỏ phiếu)

 

STT                        Nội Dung
  Tải về                                   Nội Dung  Tải về
1 Lịch thi Tốt nghiệp Kỳ thi 27/7/2017  pdf  PHONG THI SO 10_DUOC 12 - THI LAI pdf
2 PHONG THI SO 1_DUOC 13 - DU DIEU KIEN pdf  PHONG THI SO 10_DUOC 13 - DU DIEU KIEN pdf
 3 PHONG THI SO 2_DUOC 13 - DU DIEU KIEN pdf  PHONG THI SO 10_DUOC 13 - THI LAI pdf
4 PHONG THI SO 3_DUOC 13 - DU DIEU KIEN pdf  PHONG THI SO 11_SPMN  13 - DU DIEU KIEN pdf
 5 PHONG THI SO 4_DUOC 13 - DU DIEU KIEN pdf  PHONG THI SO 12_SPMN  13 - DU DIEU KIEN pdf
 6 PHONG THI SO 5_DUOC 13 - DU DIEU KIEN pdf  PHONG THI SO 13_SPMN  13 - DU DIEU KIEN pdf
7 PHONG THI SO 6_DUOC 13 - DU DIEU KIEN pdf  PHONG THI SO 14_SPMN  13 - DU DIEU KIEN pdf
 8 PHONG THI SO 7_DUOC 13 - DU DIEU KIEN pdf  PHONG THI SO 15_SPMN  13 - DU DIEU KIEN pdf
 9 PHONG THI SO 8_DUOC 13 - DU DIEU KIEN pdf  PHONG THI SO 16_SPMN  13 - DU DIEU KIEN pdf
10 PHONG THI SO 9_DUOC 13 - DU DIEU KIEN pdf  PHONG THI SO 17_SPMN  1 NAM - THI LAI pdf
11 PHONG THI SO 10_DUOC 10 - THI LAI pdf  PHONG THI SO 17_SPMN  12 - DU DIEU KIEN  pdf
 12 PHONG THI SO 10_DUOC 11 - DU DIEU KIEN pdf  PHONG THI SO 17_SPMN  13 - DU DIEU KIEN  pdf
13 PHONG THI SO 18_KE TOAN  13 - DU DIEU KIEN pdf PHONG THI SO 19_TIENG ANH  13 - DU DIEU KIEN pdf
14 PHONG THI SO 20_QLDD  13 - DU DIEU KIEN pdf PHONG THI SO 21_DIEU DUONG  13 - DU DIEU KIEN pdf
15 PHONG THI SO 22_DIEU DUONG  13 - DU DIEU KIEN pdf  DANH SÁCH PHÒNG THI BỔ SUNG 25/7/2017  pdf

 

DANH SÁCH NHÓM THI THỰC HÀNH NGÀNH DƯỢC CẬP NHẬT 25/7/2017

1 NHOM THI THUC HANH SO 1_DUOC 13 - THI LAN 1  pdf  NHOM THI THUC HANH SO 5_DUOC 13 - THI LAN 1 pdf
2 NHOM THI THUC HANH SO 2_DUOC 13 - THI LAN 1 pdf  NHOM THI THUC HANH SO 6_DUOC 13 - THI LAN 1 pdf
 3 NHOM THI THUC HANH SO 3_DUOC 13 - THI LAN 1 pdf NHOM THI THUC HANH SO 7_DUOC 13 - THI LAN 1 pdf
4 NHOM THI THUC HANH SO 4_DUOC 13 - THI LAN 1 pdf  NHOM THI THUC HANH SO 8_DUOC 13 - THI LAN 1 pdf
 5 NHOM THI THUC HANH SO 5_DUOC 10 - THI LAI pdf  NHOM THI THUC HANH SO 9_DUOC 13 - THI LAN 1 pdf
 6 NHOM THI THUC HANH SO 5_DUOC 11 - THI LAN 1 pdf  NHOM THI THUC HANH SO 10_DUOC 13 - THI LAN 1 pdf
7 NHOM THI THUC HANH SO 5_DUOC 12 - THI LAI pdf  NHOM THI THUC HANH SO 11_DUOC 13 - THI LAN 1 pdf
 8 NHOM THI THUC HANH SO 5_DUOC 13 - THI LAI pdf LỊCH THI MÔN THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP KỲ THI 27/7/2017  pdf

 

DANH SÁCH NHÓM THI THỰC HÀNH SPMN CẬP NHẬT 26/7/2017

1 NHOM THI THUC HANH MAM NON_NHOM 1-SANG  pdf  NHOM THI THUC HANH MAM NON_NHOM 2-CHIEU pdf

 

Lưu ý: Để xem được các file thời khóa biểu, máy tính phải được cài đặt chương trình xem được file.pdf.

Đọc 7405 thời gian