Chức Năng - Nhiệm Vụ

  • Phụ trách công tácvăn phòng, cơ sở vật chất, lễ tân, khánh tiết, bảo vệ, tạp vụ, lái xe.
  • Phụ trách công tác quản lý hành chính, quản lý nhân sự; đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường…
  • Phụ trách công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật, thông tin và truyền thông