Chức Năng - nhiệm vụ

  • Quản lý và giải quyết những quyền lợi liên quan của học sinh.
  • Phụ trách các môn học giáo dục quốc phòng và giáo dục thể chất.
  • Phụ trách công tác thanh tra, kiểm tra, đánh giá và kiểm định chất lượng đào tạo
  • Đề xuất công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật học sinh
  • Phụ trách công tác bảo vệ, chăm sóc và tuyên truyền, giáo dục sức khỏe cho học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên.