Chức năng - Nhiệm vụ

  • Lập kế hoạch, quản lý, phân phối, giám sát sử dụng kinh phí, vật tư, kỹ thuật.

  • Thanh quyết toán

  • Thống kê, đánh giá, phân tích hoạt động tài chính