Lịch thi kết thúc Môn học/Mô-đun năm học 2019-2020

Lich thi  

STT                                                                                         Nội dung   Tải về
new

LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC LẦN 1 KHÓA 16 VÀ KHÓA 17 THI THÁNG 07/2020

 pdf-form-logo-web


Lưu ý:
 Để xem được các file , máy tính phải được cài đặt chương trình xem được file.pdf.