Phòng Kế toán - Tài Vụ

Lập kế hoạch, quản lý, phân phối, giám sát sử dụng kinh phí, vật tư, kỹ thuật. Thanh quyết toán Thống kê, đánh giá, phân tích hoạt động tài chính