Chủ nhật, 19 Tháng 2 2017

 

STT                                                                                         Phân loại   Tải về
1 PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN pdf
2 HƯỚNG DẪN THỦ TỤC NHẬP HỌC NĂM 2017 pdf
3 SƠ YẾU LÝ LỊCH HỌC SINH pdf


Lưu ý:
 Để xem được các file thời khóa biểu, máy tính phải được cài đặt chương trình xem được file.pdf.