Kinh Doanh Thương Mại & Dịch Vụ

Ngành đào tạo: Kinh Doanh Thương Mại - Dịch Vụ Mã ngành:  
Thời gian đào tạo:   Loại hình đào tạo: Văn Bằng 2
 • Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp TCNN trở lên

Giới thiệu chương trình

 • Chương trình đào tạo trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) chuyên ngành Kế toán Thương mại dịch vụ thuộc ngành Kế toán,
  được thiết kế theo cấu trúc đơn ngành, xây dựng trên cơ sở vận dụng chương trình khung đào tạo bậc trung học tài chính kế toán ban hành theo Quyết định số 44/2002/QĐ-BTC
  ngày 09/4/2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính nhằm đào tạo học sinh thành những cán bộ có trình độ trung cấp có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, có ý thức kỹ luật,
  có tác phong công nghiệp và có sức khỏe để phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội.

 • Chương trình được xây dựng trên cơ sở thúc đẩy việc đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng tăng cường thời lượng tự học, tự nghiên cứu của học sinh, quan tâm nhiều đến kỹ năng thực hành của học sinh.

 • Về lý thuyết:

  • Nắm vững nguyên lý kế toán, hạch toán kế toán, tài chính, tiền tệ.
 • Về thực hành:
  • Học sinh lập được các báo cáo sổ sách, kế toán chứng từ, có thể phân tích hoạt động tài chính, làm kế toán trên máy tính trong các doanh nghiệp Thương mại dịch vụ.

 

Chuẩn đầu ra

1. Yêu cầu về kiến thức:

 • Có kiến thức về pháp luật, luật kinh doanh, các nguyên tắc thương mại và dịch vụ, kiến thức marketting, kiến thức cơ bản quản trị mua bán hàng hóa, tiếp thị, giới thiệu sản phẩm, nghiệp vụ giao nhận hàng hóa xuất khẩu.
 • Có kiến thức về hoạch định kế hoạch kinh doanh, dịch vụ và kiến thức để thực hiện các hoạt động kinh doanh cụ thể.

4. Yêu cầu về kỹ năng

 • Có kỹ năng vận dụng những kiến thức được đào tạo vào các dịch vụ, phục vụ khách hàng.
 • Có kỹ năng thành thạo các nghiệp vụ kinh doanh, thương mại về mua bán hàng hóa, các sản phẩm sản xuất.
 • Có khả năng tạo lập và quản trị một cửa hàng mua bán kinh doanh mới với quy mô vừa và nhỏ.
 • Có kỹ năng thành thạo nghiệp cụ kinh doanh thương mại, biết thu thập tổng hợp và phân tích các dữ liệu thống kê hàng hóa xuất nhập khẩu, nhập tồn để phục vụ việc khai thác thực hành trên máy tính về quá trình kinh doanh và dịch vụ, có kế hoạch chiến lược kinh doanh và đề xuất những giải pháp cũng như kiến nghị cho doanh nghiệp một cách khả thi.

5. Yêu cầu thái độ

 • Tinh thần trách nhiệm, trung thực, ý thức tổ chức kỷ luật cao.
 • Tuân thủ các quy định đặc thù của nghề nghiệp và luật pháp của Nhà nước.

6. Vị trí và khả năng công tác

 • Sau khi tốt nghiệp, học sinh có đủ năng lực về kiến thức, kỹ năng kinh doanh để được tuyển dụng vào các siêu thị, cơ quan, đơn vị sản xuất, đơn vị dịch vụ thuộc các thành phần kinh tế quốc dân, các cơ quan đơn vị sự nghiệp trong và ngoài nước với chức năng , nhiệm vụ là nhân viên quản lý, mua bán hàng, nhân viên tiếp thị sản phẩm.
 • Có khả năng tiếp cận được kiến thức mới và tự học nâng cao trình độ chuyên môn.