Giới thiệu về khoa Cơ Bản

Thứ ba, 27 Tháng 1 2015

- Khoa Các môn Khoa học Cơ bản được thành lập theo quyết định 01/QĐ-PN ký ngày 02-02-2012 của Hiệu trưởng trường Trung cấp Phương Nam.
- Cơ cấu gồm: 1 Trưởng khoa quản lý chung kiêm phụ trách đào tạo ngành Tin học, 2 Phó trưởng khoa (1 Phó khoa phụ trách quản lý đào tạo ngành Anh văn thương mại, 1 Phó khoa phụ trách quản lý đào tạo các môn chung: chính trị, pháp luật); và 12 giáo viên, 2 cán bộ giáo vụ khoa.

1. Chức năng nhiệm vụ được giao:

- Tổ chức thực hiện chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình, kế hoạch chung của nhà trường.
- Quản lý giáo viên, cán bộ, nhân viên, người học thuộc đơn vị mình theo phân cấp của Hiệu trưởng.
- Tổ chức thực hiện nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; phối hợp với các tổ chức khoa khoa học, cơ sở sản xuất kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội.
- Tổ chức biên soạn giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy; biên soạn đề thi, đề kiểm tra, chấm thi do Hiệu trưởng giao. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập, đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học, tổ chức thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học cho học sinh.
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức bồi dưỡng giáo viên dạy giỏi TCCN các cấp, đánh giá nhu cầu đào tạo, thực hiện bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên và cán bộ, nhân viên thuộc khoa, tổ bộ môn.
- Phối hợp các tổ chức Công đoàn, đoàn TNCS HCM, giáo viên chủ nhiệm xây dựng đơn vị vững mạnh phục vụ nhiệm vụ giảng dạy học tập.
- Tổ chức đánh giá, xếp loại chuyên môn nghiệp vụ cuối năm học đối với giáo viên do mình phụ trách.

2. Cơ cấu tổ chức của Khoa: Gồm 03 tổ bộ môn:

+ Tổ Chính trị.

+ Tổ Anh văn.

+ Tổ Tin học.

khoacb 01

3. Thành tích đạt được

Tập thể: Năm học 2011-2012 đạt danh hiệu tập thể xuất sắc cấp cơ sở.

Cá nhân: Năm học 2011-2012, khoa có 3 giáo viên là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 1 giáo viên là chiến sĩ thi đua cấp thành phố. 3 giáo viên giỏi cấp thành phố, 2 giáo viên giỏi cấp toàn quốc.