Giới thiệu về Khoa Kinh tế - Kỹ Thuật

Thứ ba, 27 Tháng 1 2015

Khoa Kinh tế - Kỹ thuật là tổ chức tham mưu giúp Hiệu Trưởng quản lý về công tác nghiên cứu, xây dựng và lập kế hoạch, tiến độ giảng dạy chuyên ngành Quản lý đất đai, Trắc địa bản đồ, Lễ tân và Quản lý khách sạn, Quản trị kinh doanh và ngành Kế toán. Kết hợp với công tác quản lý và tổ chức thực hiện lập kế hoạch giáo viên, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giáo viên của khoa trên cơ sở nhiệm vụ và kế hoạch hàng năm của Nhà Trường.

ktkt 01

II. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN :

Khoa Kinh tế - Kỹ thuật có những nhiệm vụ chính sau đây:

1/- Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khóa khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hàng năm của Trường.


1.1- Lập kế hoạch giảng dạy cho từng lớp theo kế hoạch chung của toàn Trường.

1.2- Lập kế hoạch sắp xếp, bố trí GV giảng dạy các môn học phù hợp với trình độ khả năng và chuyên môn được đào tạo của từng người trình Hiệu trưởng duyệt để thi hành.

1.3- Sắp xếp giáo viên chủ nhiệm các lớp thuộc Khoa.

1.4- Sắp xếp thời khóa biểu cho các lớp thuộc Khoa phù hợp với thời khóa biểu chung của toàn Trường.

1.5- Tổ chức kế hoạch và tuyển sinh thạc sĩ, giảng dạy chương trình cao học quản trị kinh doanh trong Khoa theo đúng kế hoạch và thời khóa biểu đã được duyệt.

1.6- Quản lý, theo dõi giờ lên lớp của giáo viên trong Khoa. Quản lý sổ lên lớp các lớp thuộc Khoa.

1.7- Lập kế hoạch và tổ chức dự giờ, hội giảng trong Khoa, chọn giáo viên tham gia hội giảng cấp Trường.

1.8- Soạn, bổ sung, sửa đổi câu hỏi đáp án các đề thi, kiểm tra hết môn.

1.9- Tổ chức thực hiện việc thi, kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh. Thống kê, tập hợp kết quả gửi về phòng Đào tạo của Trường

1.10- Công tác thực tập, thăm quan nghề nghiệp cho học sinh:

- Lập kế hoạch thực tập, thăm quan nghề nghiệp cho học sinh của Khoa.

- Xây dựng chương trình, đề cương luận văn thạc sĩ thực tập cho học sinh.

- Liên hệ, bố trí giáo viên phối hợp hướng dẫn học sinh thực tập.

- Đánh giá kết quả thực tập của Học sinh.

1.11- Lập kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp cho học sinh của Khoa gửi về phòng Đào tạo trước kỳ thi 1 tháng.

1.12- Tổ chức biên soạn cải tiến chương trình, giáo trình môn học. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập, các mô hình học cụ thể và đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học, thực hành, thực tập thuộc phạm vi Khoa quản lý.

1.13- Phân công giáo viên viết giáo trình các môn học.


2/- Công tác quản lý giáo dục học sinh.

2.1- Giáo viên chủ nhiệm các lớp thuộc khoa theo dõi, đánh giá về rèn luyện đạo đức, học tập của học sinh.

2.2- Tổ chức các hoạt động ngoại khóa, hoạt động khoa học kỹ thuật cho học sinh.

2.3- Đề xuất khen thưởng kỷ luật học sinh.

3/- Công tác giáo viên, khoa học kỹ thuật và các công tác khác.

3.1- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc bồi dưỡng GV, bố trí giáo viên đi thực tập, thực tế, tự học để nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học theo kế hoạch của nhà trường.
3.2- Tổ chức các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học và công nghệ gắn đào tạo với thực tiễn sản xuất theo kế hoạch của Hội đồng khoa học nhà trường.

- Tổ chức thực hiện các chuyên đề, sáng kiến kinh nghiệm, các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Khoa, đề tài luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh, tham gia các đề tài nghiên cứu KHKT cấp Trường trở lên.

- Nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ Khoa học-kỹ thuật vào giảng dạy.

3.3- Lập kế hoạch quản lý, sử dụng, sửa chữa và bảo dưỡng toàn bộ các trang thiết bị phục vụ cho đào tạo chuyên ngành của Khoa do Hiệu trưởng giao.

- Lập kế hoạch khai thác, sử dụng cho từng trang thiết bị

- Bố trí giáo viên quản lý, hướng dẫn sinh viên thực hiện luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh

- Lập kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị

3.4- Phối kết hợp với phòng Đào tạo và các Phòng, Khoa, tổ Bộ môn khác thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo và xây dựng Trường.

3.5- Đề xuất khen thưởng, kỷ luật giáo viên-nhân viên của Khoa

3.6- Tổ chức các hoạt động đào tạo, quản lý và chứng chỉ hoàn thành khoá học ngắn hạn (dưới 03 tháng- theo đúng quy định của Bộ giáo dục và đào tạo);

3.7- Khoa có trách nhiệm phối hợp với phòng Đào tạo, Tổ chức–Hành chính đề xuất tuyển dụng giáo viên thỉnh giảng trên cơ sở nhiệm vụ và kế hoạch hàng năm của Nhà Trường

3.8- Thực hiện các công tác khác do Hiệu trưởng giao.

4/- Quản lý đội ngũ cán bộ-viên chức của Khoa theo quy định của pháp luật
5/- Là ủy viên và ủy viên thường trực các Hội đồng:

- Là ủy viên Hội đồng đào tạo của Nhà Trường

- Là ủy viên Hội đồng tuyển sinh

- Là ủy viên Hội đồng xét lên lớp, hội đồng thi và xét công nhận tốt nghiệp

- Là ủy viên Hội đồng xét khen thưởng, kỷ luật học sinh-sinh viên

- Là ủy viên một số hội đồng khác khi được Hiệu Trưởng phân công