Giới thiệu về khoa Điều Dưỡng

Thứ ba, 27 Tháng 1 2015

DD1

Khoa Điều dưỡng xây dựng chức năng, nhiệm vụ:

1. Chức năng, nhiệm vụ:

 • Tổ chức thực hiện chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường.
 • Quản lý giáo viên, cán bộ, nhân viên, học sinh
 • Phối hợp với hội đồng khoa học trường: gắn đào tạo với nghiên cứu, ứng dụng khoa học, tham gia xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên, nhân viên
 • Xây dựng chương trình chi tiết đào tạo Điều dưỡng trung cấp cho trường trên cơ sở chương trình khung của Bộ Giáo Dục Đào Tạo và Bộ Y Tế năm 2008.
 • Tổ chức Biên soạn giáo trình, tập giảng dạy lý thuyết, bảng kiểm thực hành và lượng giá học sinh phù hợp từng năm học, từng khóa.
 • Quản lý có hiệu quả các quá trình hoạt động giảng dạy các tổ bộ môn, tại trường, tại bệnh viện
 • Tham gia bồi dưỡng giáo viên, học sinh dự thi giáo viên, học sinh giỏi

2. Phân công cụ thể lãnh đạo khoa

Trần Thị Thuận: Trưởng khoa, phụ trách chung

 • Công tác đối ngoại. Quan hệ xây dựng kế hoạch các hoạt động hợp tác ngoài trường trong lĩnh vực phát triển nhân lực Điều dưỡng.
 • Triển khai chương trình giáo dục Điều dưỡng. Xây dựng kế hoạch, tiến độ năm học, khóa học.
 • Xác định nguồn nhân lực của khoa, phân công, điều động giáo viên cơ hữu, mời giáo viên thỉnh giảng đáp ứng nhu cầu thiết thực.
 • Triển khai chủ trương, chính sách và chỉ đạo của cấp trên.
 • Giảng dạy môn Điều dưỡng cơ sở 1, Nghề nghiệp và Đạo đức người Điều dưỡng.

Huỳnh Thị Ánh Xuân: Phó Trưởng khoa

 • Theo dõi nhắc nhở quá trình thực hiện kế hoạch giảng dạy của giáo viên.
 • Quản lý, giáo dục quá trình học tập sinh hoạt của học sinh
 • Xây dựng kế hoạch giảng dạy tuần của giáo viên
 • Phụ trách công tác quản lý học sinh Điều dưỡng
 • Quản lý việc sử dụng, bảo quản tài sản của khoa
 • Phối hợp với phòng công tác chính trị và quản lý học sinh giải quyết kịp thời học sinh bỏ học, nghỉ học, bị cấm thi
 • Giảng dạy môn : Nghề nghiệp và đạo đức người Điều dưỡng, Tâm lý – giáo dục sức khỏe, Dinh dưỡng tiết chế, Chăm sóc nội 1, chăm sóc Nội 2

3. Nội qui làm việc

 • Khoa họp vào chiều thứ 5 tuần thứ tư của tháng
 • Giáo viên chủ nhiệm sinh hoạt lớp 1 lần/tuần
 • Mỗi phòng kỹ thuật đều có nội quy của mỗi phòng
 • Giáo viên giảng dạy lý thuyết 5 tiết/buổi
 • Giáo viên hướng dẫn lâm sàng 4 tiết thực hành/ buổi
 • Giáo viên giảng dạy phòng kỹ thuật 5 tiết thực hành/buổi
 • Nhân viên làm việc theo giờ hành chánh
 • Tất cả Giáo viên, cán bộ, công nhân viên được phân công cụ thể theo chức năng, nhiệm vụ bảo đảm mỗi giáo viên đạt và thừa định mức giờ chuẩn/năm.