Chức năng - Nhiệm vụ

  • Đại diện quyền lợi cho người lao động, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của đoàn viên Công đoàn và người lao động.

  • Công đoàn là cầu nối giữa người lao động với lãnh đạo nhà trường; lắng nghe và giải quyết thỏa đáng tâm tư, nguyện vọng, phản ánh của công đoàn viên. 

  • Lãnh đạo công đoàn:

                            Chủ tịch      


                                  Phó Chủ tịch

Vũ Thị Thanh Hằng

Nguyễn Thanh Sang