Quản Lý Đất Đai

Ngành đào tạo: Quản Lý Đất Đai Mã ngành:  
Thời gian đào tạo: Loại hình đào tạo: Văn Bằng 2
 • Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp TCCN trở lên

Giới thiệu chương trình

 • Chương trình đà tạo ngành Quản lý đất đai được thiết kế để đào tạo kỹ thuật viên Quản lý đất đai trình độ trung cấp chuyên nghiệp, có kiến thức, kỹ năng cơ bản về công tác quản lý đất đai, có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người học sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm, đồng thời có khả năng học tập vươn lên, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.Nội dung khóa học bao gồm những kiến thức về quy hoạch và sử dụng đất, thanh tra đất đai, đo đạc địa chính, đăng ký và thống kê đất đai nhà ở… Người học cũng được trang bị những kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin, ngoại ngữ, giáo dục thể chất, chính trị, pháp luật, quốc phòng - an ninh.
 • Sau khi tốt nghiệp, người học trở thành kỹ thuật viên quản lý đất đai trình độ trung cấp, có khả năng thực hiện được việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất,  lập và quản lý hồ sơ địa chính; đo đạc, lập bản đồ địa chính; thực hiện thanh tra, kiểm tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại về đất đai. 

Mục tiêu đào tạo

1. Về kiến thức:

  • Nêu được phương pháp đo đạc lập bản đồ địa chính; cách chỉnh lý và sử dụng bản đồ địa chính cho công tác quản lý đất đai.
  • Trình bày được kiến thức về đăng ký đất đai, nhà ở; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; lập và quản lý hồ sơ địa chính; chỉnh lý các biến động về đất; thống kê, kiểm kê đất đai, nhà ở.
  • Phân tích được các nội dung về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất.
  • Nêu được quy trình thanh tra, kiểm tra đất đai; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai.  

2. Về kỹ năng:

  • Áp dụng được những kiến thức đã học để phân tích và kiến nghị biện pháp xử lý các vi phạm pháp luật về đất đai.
  • Thực hiện được việc đo góc, đo chiều dài, đo chênh cao; lập lưới khống chế mặt bằng, độ cao.
  • Đo vẽ được bản đồ địa chính; tính toán diện tích; trình bày và chỉnh lý bản đồ địa chính và các loại bản đồ chuyên đề phục vụ cho công tác quản lý đất đai.
  • Lập được kế hoạch và tổ chức thực hiện đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; lập, quản lý hồ sơ địa chính; thống kê, kiểm kê đất đai.
  • Lập được hồ sơ giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất; tổ chức được giao đất, thu hồi đất ở thực tế.
  • Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện được thanh tra, kiểm tra đất đai, giải quyết tranh chấp và khiếu tố về đất đai.

3. Về thái độ:

  • Có phẩm chất đạo đức, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, trung thực và có tính kỷ luật cao,
   tỷ mỷ chính xác, sẵn sàng đảm nhiệm các công việc được giao ở nơi làm việc.                 

Chuẩn đầu ra

1. Yêu cầu về kiến thức:

 • Có kiến thức cơ bản về Luật đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành luật đất đai.
 • Có kiến thức về phương pháp đo đạc lập bản đồ địa chính, cách chỉnh lý.
 • Sử dụng bản đồ địa chính trong công tác quản lý đất đai, định giá đất.
 • Có kiến thức về đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 • Lập và quản lý hồ sơ  địa chính, chỉnh lý các biến động về đất, thống kê, kiểm kê đất đai.
 • Có kiến thức về công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất.
 • Có kiến thức về quy trình thanh tra, kiểm tra đất đai, giải quyết tranh chấp,
 • khiếu nại, tố cáo về đất đai.

2. Yêu cầu về kỹ năng

 • Phân tích và kiến nghị biện pháp xử lý các vi phạm pháp luật về đất đai.
 • Thực hiện được thao tác đo góc, đo chiều dài, đo chênh cao, lập lưới khống chế mặt bằng, độ cao.
 • Xử lí số liệu và vẽ được bản đồ địa chính
 • Lập phương án quy hoạch sử dụng đất các cấp hành chính.
 • Lập được kế hoạch và tổ chức thực hiện đăng ký đất  đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập quản lý hồ sơ địa chính, thống kê, kiểm kê đất đai.
 • Lập hồ sơ giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất.
 • Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện được thanh tra, kiểm tra đất đai, giải quyết tranh chấp và khiếu nại về đất đai.
 • Nắm vững và vận dụng sáng tạo các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước vào lĩnh vực quản lý, quy hoạch và giải quyết các tranh chấp về đất đai.

3. Yêu cầu về thái độ:

 • Có thái độ và đạo đức nghề nghiệp, có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp, phương pháp làm việc khoa học, làm việc theo nhóm.

4. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp:

 • Có ý thức trách nhiệm công dân, có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp, phương pháp làm việc khoa học,
 • có ý thức làm việc theo nhóm.
 • Nắm vững và vận dụng sáng tạo các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước vào lĩnh vực quản lý, quy hoạch và giải quyết các tranh chấp về đất đai.
 • Có ý thức tự nâng cao trình độ, cập nhật văn bản pháp qui trong lĩnh vực quản lý đất đai.

5. Khả năng học tập sau khi tốt nghiệp:

 • Tự học tập , nâng cao tay nghề
 • Có thể học tập lên trình độ cao hơn