Phòng Đào Tạo

Giới thiệu Phòng Đào tạo ra đời cùng với sự hình thành và phát triển của trường Trung cấp Phương Nam, là một trong các phòng chức năng đầu tiên của trường. Trải qua 10 năm hoạt động, dưới sự…
   STT                                                                            …