Phòng Công tác chính trị

Quản lý và giải quyết những quyền lợi liên quan của học sinh. Phụ trách các môn học giáo dục quốc phòng và giáo dục thể chất. Phụ trách công tác thanh tra, kiểm tra, đánh giá và kiểm định…