Chi Bộ Đảng

Là một thành phần quan trọng trong hệ thống chính trị của nhà trường bao gồm chi bộ Đảng, Công Đoàn và ĐTN. Chi bộ liên hệ chặt chẽ với Hội đồng Quản trị và Ban Giám hiệu nhà trường thực…